Consulta pública sobre el Reial Decret d’Emissions de la Ramaderia. Descarrega’t el RD aquí!

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha tret a consulta pública el projecte de Reial decret que ha de regular el registre de les MILLORS TÈCNIQUES per al càlcul, seguiment i notificació de les emissions en ramaderia. Aquest Reial decret serà de compliment per a totes les granges de totes les espècies ramaderes subjectes al requisit d’aplicar i notificar Millors Tècniques Disponibles en la normativa nacional o europea. El límite màxim d’enviament dels comentaris a la consulta pública és el 23 de desembre a través del correu electrònic  [email protected].

PODEU DESCARREGAR EL REIAL DECRET EN AQUEST ENLLAÇ

Aquest reial decret estableix:

  • Les obligacions dels titulars de les granges i la informació que ha de proporcionar cada granja.
  • La relació de la informació proporcionada amb altres obligacions mediambientals dels titulars.

A manera de premissa general, en el projecte de Reial Decret s’explica que Espanya ha assumit una sèrie de compromisos en matèria mediambiental i climàtica a nivell internacional, als quals han de contribuir “tots els sectors, incloent el ramader” i es fa especial menció al fet que “els titulars de les granges són els responsables de la correcta gestió de les emissions generades per l’amoníac, el metà i l’òxid nitrós mitjançant l’aplicació de tècniques que estiguin destinades a evitar o, quan això no sigui possible, reduir les emissions i l’impacte en el conjunt del medi ambient”.

Per això, des del MAPA es considera necessari proveir al sector ramader i a les autoritats competents d’un SUPORT a nivell nacional que:

  • Faciliti el càlcul, seguiment i la notificació de les emissions de cada granja.
  • Per a monitoritzar l’abast de les emisones contaminants i de gasos d’efecte d’hivernacle.
  • Per a monitoritzar l’ús eficient dels recursos naturals.

 

Col·laboradors