El Govern aprova el projecte de llei per a la creació de l‟Agència Estatal de Salut Pública

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei pel qual es crea l’Agència Estatal de Salut Pública (AESAP) que, a proposta del Ministeri de Sanitat, servirà per vigilar, identificar i avaluar l’estat de salut de la població, així com reconèixer els problemes, amenaces o riscos que poden sorgir en matèria de salut pública, prestant especial atenció a les desigualtats en salut.

 

 

 

Objectius de l’AESAP

Els objectius que perseguirà la nova AESAP són:

  • La vigilància, identificació i avaluació de l’estat de salut de la població i els seus determinants, així com dels problemes, les amenaces i els riscos en matèria de salut pública, prestant especial atenció a les desigualtats socials en la salut.
  • La informació i comunicació pública sobre la salut de la població i els riscos que la puguin afectar.
  • La coordinació d’activitats de preparació i resposta davant de crisis i emergències sanitàries en línia amb l’Estratègia de Seguretat Nacional.
  • El reforçament de la coordinació amb els serveis de salut pública i els serveis assistencials de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per aconseguir el major grau de protecció i guany en salut de la població.
  • El reforç de les capacitats, l’orientació i el suport per a l’exercici de les actuacions de salut pública de les administracions públiques i la societat civil, amb especial atenció als determinants socials de la salut i les desigualtats socials en salut, entre d’altres, a través de l’assessorament i la formulació de propostes tècniques i científiques en matèria de promoció i protecció de la salut i la prevenció de la malaltia; de l’avaluació i el seguiment del resultat en salut de les polítiques i estratègies sanitàries; de la participació a l’elaboració d’intervencions en matèria de salut pública; de l’impuls de la capacitació, investigació i de la innovació en matèria de salut pública, destinades a generar, intercanviar i explotar el coneixement; així com del reforçament i la promoció de la cooperació tecnicooperativa entre tots els actors que desenvolupin funcions en matèria de salut pública.

‘One Health-una sola salut’

L’AESAP promourà equips multidisciplinaris que treballin amb una visió holística i transdisciplinar de la salut a través de l’enfocament ‘One Health-una sola salut’.

D’aquesta manera, cooperarà amb la societat civil i les administracions públiques, en particular, amb les competents en salut animal, salut vegetal, protecció ambiental i seguretat alimentària, per contribuir a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, reduint la càrrega de malalties, brindant orientació estratègica i assistència tècnica, creant capacitat, enfortint la investigació operativa, promovent la cooperació de totes les parts i la millora de la col·laboració intersectorial.

Compartir dades

El projecte de llei també preveu l’obligació del subministrament de dades a l’AESAP per part de totes les administracions públiques, institucions, entitats i organismes del sector públic i privat, així com de les persones físiques i jurídiques, especialment aquells necessaris per avaluar el estat de salut de la població, fer les funcions de seguiment i vigilància en salut pública, així com la detecció precoç i l’avaluació dels riscos per a la salut.

Col·laboradors