El Govern aprova un reial decret que desenvolupa la figura del veterinari dexplotació

El Govern ha aprovat el Reial decret que estableix les bases per aplicar la normativa de la Unió Europea sobre sanitat animal, quant a les obligacions de vigilància dels titulars de les explotacions ramaderes i el seu pla sanitari integral.

El nou Reial decret desenvolupa la figura del veterinari dexplotació, recull el contingut mínim del pla sanitari integral de les explotacions ramaderes i estableix la freqüència mínima de les visites zoosanitàries.

 

 

 

Aquesta norma s’aplicarà a totes les explotacions ramaderes destinades a la producció d’aliments, a l’aprofitament comercial dels productes ramaders o fins agraris. S’exceptuen de la seva aplicació les granges d’autoconsum, així com determinades explotacions en funció de la seva mida considerades de baix risc des del punt de vista sanitari, i altres establiments com els certàmens ramaders, escorxadors, places de bous, concentracions d’animals no permanents i llocs de control.

 

El veterinari dexplotació durà a terme:

Supervisió sanitària i de benestar animal de lexplotació ramadera de manera presencial i de forma regular.
Supervisió dels aspectes recollits al Pla sanitari integral.

En aquestes visites, el veterinari ha de fer les recomanacions pertinents per solucionar les deficiències que observi, incloses aquelles destinades a aconseguir un ús sostenible d’antibiòtics. De la mateixa manera, el veterinari assessorarà el ramader en matèria de bioseguretat, traçabilitat, alimentació, detecció primerenca i resposta ràpida a les malalties i sobre la importància de les resistències antimicrobianes.

El veterinari d’explotació també serà l’encarregat de dissenyar el Pla de benestar animal i supervisar-ne el compliment el contingut del qual es troba a la seva normativa específica.

Col·laboradors