Es presenta el nou reglament per a les millors tècniques disponibles a escorxadors (conclusions MTD del BREF)

Els documents BREF (Best available techniques Reference document) són els documents que recullen les millors tècniques disponibles (MTD) dels diferents sectors industrials i són d’àmbit europeu. L’objectiu d’aquests documents és servir de referència per al sector industrial al qual siguin aplicables, per exemple per preparar la documentació per a la sol·licitud d’autorització ambiental, i també servir de referència per a les autoritats ambientals responsables d’establir els valors límit d’emissió a la autorització ambiental.

 

 

Pel que fa a les indústries d’escorxadors, subproductes animals o coproductes comestibles,  ANAFRIC, juntament amb FECIC i ANAGRASA, ha assistit a la presentació de les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD), el document de les quals estava en revisió i que al març de 2023 es va publicar l’últim esborrany. Les conclusions tenen un caràcter vinculant per a les activitats afectades.

 

Novetats

Entre altres novetats, destaquem:

  • Nivells d’emissió associats amb les millors tècniques disponibles (NEA-MTD) per a les emissions a les aigües.
  • Nivells d‟emissió associats a les millors tècniques disponibles (NEA-MTD) i nivell d‟emissió indicatiu per a les emissions canalitzades al‟atmosfera.
  • Nivells d’emissió indicatius corresponents a les pèrdues de refrigerant.
    Altres nivells d’exercici ambiental associats a les millors tècniques disponibles (NCAA-MTD).
  • NCAA-MTD relatius al consum específic denergia neta.
  • Per millorar l’exercici ambiental global, la MTD consisteix a elaborar i implantar un sistema de gestió ambiental (SGA) que reuneixi les característiques específiques, en aquest enllaç.
  • També es crea, es manté i es revisa periòdicament (especialment si es produeix un canvi significatiu) un inventari d’entrades i sortides, segons aquest enllaç.
  • S’elaborarà i s’implantarà un sistema de gestió de les substàncies químiques (SGSQ) com a part de l’SGA, segons aquest enllaç.
  • Es monitoritzaran paràmetres clau de procés (per exemple, seguiment continu del flux d’aigües residuals, del pH i de la temperatura) a llocs clau (per exemple, a l’entrada o sortida del pretractament d’aigües residuals, a l’entrada al tractament final de les aigües residuals o al punt en què les emissions surten de la instal·lació), segons s’explica en aquest enllaç.

 

Per consultar les conclusions ho podeu fer des d’aquest enllaç.

Imatge. Pixabay.

Col·laboradors