Es presenten observacions al projecte del Reial Decret pel qual s’estableixen les normes bàsiques de les granges bovines

El passat 8 de novembre del 2021, la COAG va remetre un document d’al·legacions en resposta a una primera versió del projecte de reial decret d’ordenació del sector boví. Per a la Cooperativa s’està anant a un model de menys explotacions, més grans, més intensificades, menys lligades al territori.

Segons un comunicat de la COAG, les dades del Ministeri són que aproximadament el 93% de les explotacions ramaderes amb entregues de llet a l’Estat espanyol i el 98% de les d’esquer de vedells i de vaca dida tenen explotacions de menys de 180 UGM . “No podem entendre que el Ministeri opti per la consolidació de fets consumats, apuntalant el creixement de les explotacions més grans (que fa anys que desplacen les més petites), i no per la protecció del teixit social i productiu del sector”, asseguren.

El Ministeri continua recolzant-se en metodologies que relativitzen les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i empenyen a una intensificació més intensa de les explotacions ramaderes, mentre ignora l’impacte del transport

Efecte hivernacle

Durant la primera setmana d’abril, es va rebre la proposta de la Comissió Europea de modificació de la Directiva d’Emissions Industrials que proposa monitoritzar totes les explotacions de boví d’una mida superior a 150 UBM. “Apostar pel creixement de les explotacions i per la desvinculació del territori al sector boví ens sembla, en aquest moment i per tot l’anterior, anar contra la pròpia viabilitat present i futura del sector”, han explicat la Cooperativa en un comunicat.

El Ministeri continua recolzant-se en metodologies que relativitzen les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i empenyen a una intensificació més gran de les explotacions ramaderes, mentre ignora l’impacte del transport en la importació de matèries primeres per a alimentació animal (moltes d’elles procedents de zones en risc de desforestació) i l’escassetat de recursos a què aquest model d’explotacions, cada cop més grans, s’enfrontarà en un futur immediat.

Col·laboradors