La Generalitat publica els ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

S’ha publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ EMT/3698/2021, de 12 de desembre, per la qual es fa pública la tercera convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Les persones beneficiàries de lajuda poden fer el seguiment de lestat de lexpedient a lÀrea privada del portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). La presentació del formulari dinscripció faculta a lens competent per comprovar la conformitat de les dades que inclou i que es declaren.

Limport màxim destinat a la concessió daquesta tercera convocatòria de les ajudes finançades pel Govern de lEstat espanyol és de 271.651.747,61 euros. Aquesta convocatòria quedarà condicionada a lexistència de crèdit en el moment de la resolució de la concessió.

En cas que limport per atendre totes les sol·licituds presentades superi el crèdit destinat a la convocatòria, la quantia dels ajuts individuals es reduirà proporcionalment dacord amb el crèdit disponible. Les sol·licituds que compleixin els requisits exigits per a la concessió de l’ajuda es resoldran favorablement mentre hi hagi crèdit disponible, o fins al 31 de desembre de 2021, o bé fins al termini que sigui aplicable en cas que es produeixi una pròrroga, d’acord amb la normativa estatal reguladora.

Col·laboradors