Les explotacions ramaderes han de tenir un pla de benestar animal, com les d’aviram i porcí

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha iniciat un període de consulta pública d’un projecte de reial decret per millorar el benestar animal a les explotacions ramaderes. Amb aquest nou Reial decret s’adapta l’ordenació nacional a la normativa comunitària sobre el benestar animal. La consulta es farà des del 30 d’octubre fins al 13 de novembre a la pàgina web del ministeri.

Amb aquest decret es reforçaran els mecanismes de coordinació ja existents i sestablirà una xarxa de punts de contacte per a lintercanvi dinformació entre les autoritats responsables dels controls en escorxador i dels controls en la producció primària. S’estendrà l’obligació de disposar d’un pla de benestar animal a les granges, que ja existeix per a les explotacions de porcí intensiu i d’avicultura, a la resta de les espècies, a partir d’un cert nombre d’animals. També s’hi inclourà la previsió del nomenament, per mitjà d’una ordre ministerial, d’un centre de referència nacional per a benestar animal, que donarà suport científic i tècnic al MAPA.

Amb aquest projecte de Reial Decret, es modificaran tots els reials decrets sobre protecció d’animals a les granges, a fi d’adequar-los a la normativa comunitària quant als terminis per a l’enviament dels informes dels resultats dels controls i altres aspectes tècnics administratius.

NOTA DEL MINISTERI

Consulta prèvia del projecte de Reial decret pel qual s’estableixen disposicions per a l’aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea sobre controls oficials en matèria de benestar animal i pel qual es modifiquen diversos reials decrets

 

De conformitat amb allò previst a l’article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte de llei o de reglament se substancirà una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent, on es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

En compliment d’aquest precepte, es posa a disposició dels interessats un document informatiu relatiu a un futur projecte de Reial Decret pel qual s’estableixen disposicions per a l’aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea sobre controls oficials en matèria de benestar animal i pel qual es modifiquen diversos reials decrets, que aquest Ministeri té intenció inicialment de tramitar, a l’efecte de demanar l’opinió de ciutadans, organitzacions o associacions afectades.

Les observacions o opinions que es realitzin hauran de ser emplenades al quadre inclòs a aquest efecte i dirigir-se a l’adreça de correu electrònic: [email protected]

El termini per a l’enviament de les observacions i comentaris comença el 30 d’octubre i finalitza el 13 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

CONSULTA PÚBLICA

Col·laboradors