Nota informativa sobre l’aplicació del Reial decret d’estat d’alarma en el sector ramader (text del Ministeri)

El MAPA ha elaborat una nota informativa sobre l’aplicació de el Reial decret d’estat d’alarma en els sectors ramader, agrícola i pesquer. En general, els principals dubtes que s’aclareixen es refereixen a aspectes com ara l’obertura del comerç detallista de venda d’inputs per a aquests sectors, així com a la suspensió de terminis en els procediments administratius.

Segons aclareix el ministeri, el Reial decret 463/2020, així com la seva modificació publicada també en el Boletín Oficial del Estado (BOE), per a la gestió de la situació ocasionada pel COVID-19, estableix que les autoritats competents delegades adoptaran les mesures necessàries per a garantir el proveïment alimentari.

La producció agrícola, ramadera i aqüícola, així com l’activitat pesquera, la transformació de productes agraris i pesquers, els centres o clíniques veterinàries, el transport i la distribució d’aliments, així com la seva comercialització a través de la venda minorista al consumidor, formen la cadena de proveïment alimentari l’activitat del qual ha de garantir-se en la situació d’estat d’alarma. Això implica que ha de mantenir-se no sols l’activitat de les empreses agroalimentàries en el seu conjunt, incloses les explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i l’activitat pesquera, sinó també la de les empreses que, al seu torn, els subministren els productes necessaris per al seu funcionament.

En el cas d’agricultors, ramaders, aqüicultors i pescadors han de poder continuar realitzant les labors necessàries per a garantir el manteniment d’activitat. En tot cas, per a prevenir i contenir l’expansió del virus, les labors la realització de les quals no sigui imprescindible dur a terme durant la durada del període de l’estat d’alarma, han de limitar-se o suspendre’s, com per exemple, labors accessòries de manteniment.

Obertura del comerç detallista de venda d’inputs per a l’agricultura, la ramaderia i la pesca

L’activitat agrícola, ramadera, aqüícola o pesquera precisa de l’ús d’inputs per al seu correcte acompliment, com són la utilització de fertilitzants, productes fitosanitaris, llavors i plançons, productes veterinaris, pinsos, sal, gel, pertrets, etcètera. Per a això, l’activitat del comerç detallista que subministra aquest tipus d’inputs té continuïtat, ja que són activitats imprescindibles per a assegurar la producció primària i, amb això, el subministrament alimentari a la ciutadania. A vegades, aquest comerç detallista el presten les pròpies cooperatives agràries, confraries de pescadors, llotges o ports que haurà de poder continuar prestant aquest servei.

Suspensió de terminis en els procediments administratius vinculats a la Política Agrària Comuna (PAC) i al sector pesquer

Amb caràcter general, l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, suposa la interrupció de tots els terminis per a la tramitació de procediments administratius vinculats a la Política Agrària Comuna (PAC) i al sector pesquer.

Col·laboradors