El Parlament de Catalunya aprova una resolució a favor de el sector carni

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Parlament de Catalunya, en la sessió del 30 de juny passat de 2020, ha aprovat una resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avancar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, una resolució a favor de sector carni.

En aquesta resolució, el Parlament de Catalunya, insta el Govern de Catalunya a:

a) Incloure, tant en el marc de l’elaboració d’el Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya com de el Pla estratègic per a l’impuls de la comercialització i la internacionalització dels productes agroalimentaris catalans, una anàlisi de la situació actual amb accions concretes dirigides a les petites empreses elaboradores de productes carnis, tenint en compte l’impacte que ha tingut l’augment de preu de l’porcí en la seva viabilitat.

b) Garantir que els marcs estratègics existents, que han de millorar la competitivitat de les empreses de el sector carni, tinguin per finalitat:
1r.- Impulsar un espai sectorial per coordinar i consensuar accions entre els diversos agents implicats en la cadena alimentària i la mateixa Administració.
2n.- Apostar per la qualitat, l’excel·lència i el valor afegit en tots els productes elaborats.
3r.- Definir accions d’ajuda a l’exportació per mitjà de plataformes conjuntes o espais de col·laboració per a la promoció de el sector.
4t.- Impulsar mesures de suport financer, empresarial i altres tipus que ajudin a superar aquests moments de dificultats.

c) Continuar elaborant, d’acord amb el Consell Català de l’Alimentació, campanyes de comunicació per donar valor a la dieta mediterrània, per mitjà d’una alimentació variada, saludable i equilibrada, on el consum de carn i la ponderació entre els diversos tipus d’aliments que cal ingerir garanteixin una salut adequada a les persones en funció dels diferents grups d’edat, i sensibilitzar sobre la importància històrica, econòmica i territorial d’aquesta dieta.

Col·laboradors