Ja es poden optar als ajuts a l’emmagatzematge privat de carn de boví, caprí i oví

Atenent a la crisi provocada per la pandèmia del COVID-19 i la paralització dels sectors productius, fruit de la declaració de l’estat d’alarma que ha obligat al confinament de la població i que ha tingut com a conseqüència un descens en la demanda de determinats productes de carn de boví, d’oví i cabrum, la Comissió ha publicat el Reglament d’Execució (UE) 2020/595 de la Comissió de 30 d’abril de 2020 pel qual es concedeix un ajut per a l’emmagatzematge privat de carn de boví, d’oví i cabrum i pel que es fixa per anticipat l’import de l’ajut.

Per garantir una aplicació harmonitzada cal marcar uns criteris mínims perquè les actuacions dels organismes pagadors, en l’exercici de les seves competències, es realitzin de forma coordinada. Aquests criteris s’han consensuat entre la FEGA (Fons Espanyol de Garantia Agrària) i les diferents comunitats autònomes.

 

Oví i cabrum:

El producte per al qual es poden presentar sol·licituds d’ajuda d’emmagatzematge privat, és:

 • La carn d’oví i de cabrum fresca o refrigerada.
 • De menys de dotze mesos d’edat en el moment del sacrifici.

 

Els imports d’ajuda per a l’emmagatzematge que s’han fixat a la bestreta per a cada un dels períodes d’emmagatzematge dels productes són de:

 • 866 € / tona per al període d’emmagatzematge de 90 dies.
 • 890 € / tona per al període d’emmagatzematge de 120 dies
 • 915 € / tona per al període d’emmagatzematge de 150 dies.

La quantitat mínima admissible per la qual es pot presentar una sol·licitud d’ajuda a l’emmagatzematge privat és de 5 tones i l’ajuda només es concedirà per les quantitats de carn fresca o refrigerada que encara no hagin estat emmagatzemades i que vagin a emmagatzemar congelades.

 

Qui poden optar als ajuts:

 • Tots aquells agents econòmics (degudament registrats a efectes fiscals i d’IVA i on s’ubiqui el magatzem frigorífic on es realitzi l’emmagatzematge) que presentin sol·licituds davant les autoritats competents de les comunitats autònomes on hi hagi el magatzem frigorífic en què es vagin a emmagatzemar els productes.

Quan es poden sol·licitar els ajuts:

 • Els agents econòmics que vulguin participar en el règim d’ajuda per a l’emmagatzematge privat, han de presentar una sol·licitud d’ajut a partir de el 7 de maig de 2020 i podrà anar referida a una o més de les categories de productes.
 • Els agents econòmics interessats a participar en el règim d’ajuda podran presentar totes les sol·licituds d’ajuda considerin oportunes.
  La quantitat mínima admissible per a cada sol·licitud serà de 5 tones de carn d’oví i cabrum.

 

Requisits, admissibilitat i pagaments:

 • Els productes pels quals se sol·licita ajuda hauran de ser de qualitat sana, cabal, i comercial, així com d’origen comunitari. Les comunitats autònomes comunicaran a FEGA, mitjançant correu electrònic a l’adreça: [email protected], la relació de les sol·licituds d’ajuda admissibles i no admissibles presentades en el seu àmbit territorial.
 • Les decisions sobre l’acceptació d’una sol·licitud admissible seran notificades per l’organisme pagador a l’agent econòmic el vuitè dia hàbil següent a la data de recepció de la mateixa.
 • Per al pagament de l’ajut la persona interessada ha de presentar una sol·licitud de pagament, davant l’organisme pagador corresponent, com a molt tard, en un termini de tres mesos calculats a partir de l’últim dia de l’emmagatzematge contractual.

Quan es té d’iniciar l’emmagatzematge:

 • L’agent econòmic ha de notificar a l’organisme pagador el calendari per a l’entrada dels productes en emmagatzematge, el nom i la direcció de cada lloc d’emmagatzematge i ubicació dels lots amb les quantitats corresponents.
 • La notificació a l’organisme pagador es realitzarà almenys cinc dies hàbils abans de l’inici de l’entrada dels lots en magatzem. Els organismes pagadors poden acceptar un termini inferior als 5 dies hàbils.
 • Els productes s’emmagatzemaran en els 28 dies naturals següents a la notificació de l’adjudicació de la sol·licitud.

 

Controls:

 • Es controlarà físicament una mostra estadística representativa de al menys el 5% dels lots i que abasti al menys el 5% de les quantitats totals, per tal de garantir la quantitat, naturalesa i composició de cadascuna de les sol·licituds d’ajuda compleix amb els requisits establerts.

Retirada del producte:

 • La retirada del producte podrà començar el dia següent a l’últim dia de el període d’emmagatzematge contractual (el període mínim d’emmagatzematge serà de 90, 120 o 150 dies).

Més informació a FEGA (anar a almacenimiento privat d’oví i cabrum)

 


Boví:

El producte per al qual es poden presentar sol·licituds d’ajuda d’emmagatzematge privat, és:

 • La carn de boví fresca o refrigerada.
 • De vuit mesos d’edat o més en el moment del sacrifici.

 

Els imports d’ajuda per a l’emmagatzematge que s’han fixat a la bestreta per a cada un dels períodes d’emmagatzematge dels productes són de:

 • 1008 € / tona per al període d’emmagatzematge de 90 dies.
 • 1033 € / tona per al període d’emmagatzematge de 120 dies
 • 1058 € / tona per al període d’emmagatzematge de 150 dies.

La quantitat mínima admissible per la qual es pot presentar una sol·licitud d’ajuda a l’emmagatzematge privat és de 10 tones i l’ajuda només es concedirà per les quantitats de carn fresca o refrigerada que encara no hagin estat emmagatzemades i que vagin a emmagatzemar congelades.

 

Qui poden optar als ajuts:

 • Tots aquells agents econòmics (degudament registrats a efectes fiscals i d’IVA i on s’ubiqui el magatzem frigorífic on es realitzi l’emmagatzematge) que presentin sol·licituds davant les autoritats competents de les comunitats autònomes on hi hagi el magatzem frigorífic en què es vagin a emmagatzemar els productes.

Quan es poden sol·licitar els ajuts:

 • Els agents econòmics que vulguin participar en el règim d’ajuda per a l’emmagatzematge privat, han de presentar una sol·licitud d’ajut a partir de el 7 de maig de 2020 i podrà anar referida a una o més de les categories de productes.
 • Els agents econòmics interessats a participar en el règim d’ajuda podran presentar totes les sol·licituds d’ajuda considerin oportunes.
  La quantitat mínima admissible per a cada sol·licitud serà de 10 tones de carn de boví.

 

Requisits, admissibilitat i pagaments:

 • Els productes pels quals se sol·licita ajuda hauran de ser de qualitat sana, cabal, i comercial, així com d’origen comunitari. Les comunitats autònomes comunicaran a FEGA, mitjançant correu electrònic a l’adreça: [email protected], la relació de les sol·licituds d’ajuda admissibles i no admissibles presentades en el seu àmbit territorial.
 • Les decisions sobre l’acceptació d’una sol·licitud admissible seran notificades per l’organisme pagador a l’agent econòmic el vuitè dia hàbil següent a la data de recepció de la mateixa.
 • Per al pagament de l’ajut la persona interessada ha de presentar una sol·licitud de pagament, davant l’organisme pagador corresponent, com a molt tard, en un termini de tres mesos calculats a partir de l’últim dia de l’emmagatzematge contractual.

Quan es té d’iniciar l’emmagatzematge:

 • L’agent econòmic ha de notificar a l’organisme pagador el calendari per a l’entrada dels productes en emmagatzematge, el nom i la direcció de cada lloc d’emmagatzematge i ubicació dels lots amb les quantitats corresponents.
 • La notificació a l’organisme pagador es realitzarà almenys cinc dies hàbils abans de l’inici de l’entrada dels lots en magatzem. Els organismes pagadors poden acceptar un termini inferior als 5 dies hàbils.
 • Els productes s’emmagatzemaran en els 28 dies naturals següents a la notificació de l’adjudicació de la sol·licitud.

 

Controls:

 • Els controls tindran lloc en el moment de l’entrada en emmagatzematge privat verificant la quantitat contractual del producte emmagatzemat, aquest control del pes net de la carn fresca ha de ser realitzat en el moment previ a la congelació del producte. Es comprovarà que el pes de la carn fresca que va a emmagatzemar no podrà superar les tones sol·licitades, ni ser inferior al 95% de les mateixes.
 • Es controlarà físicament una mostra estadística representativa de al menys el 5% dels lots i que abasti al menys el 5% de les quantitats totals, per tal de garantir la quantitat, naturalesa i composició de cadascuna de les sol·licituds d’ajuda compleix amb els requisits establerts.

Retirada del producte:

 • La retirada del producte podrà començar el dia següent a l’últim dia de el període d’emmagatzematge contractual (el període mínim d’emmagatzematge serà de 90, 120 o 150 dies).

Més informació a FEGA (anar a almacenimiento privat de boví)

 

 

Col·laboradors