El Reial decret 463/2020 garanteix les mesures necessàries per al proveïment alimentari “des de l’origen fins al punt de venda”, incloent granges i escorxadors

L’article 15 del Reial decret 463/2020 pel qual s’imposa l’Estat d’Alarma a Espanya per la crisi del Covid-19 planteja que el proveïment d’aliments estigui garantit, aportant, per a això, “totes les mesures necessàries” que ho garanteixin.

En aquest sentit, el citat article és clar sobre aquest tema, garantint “el proveïment alimentari en els llocs de consum i el funcionament dels serveis dels centres de producció, permetent la distribució d’aliments des de l’origen fins als establiments comercials de venda al consumidor, incloent magatzems, centres logístics i mercats en destinació.

En particular, quan resultés necessari per raons de seguretat, es podrà recordar l’acompanyament dels vehicles que realitzin el transport dels béns esmentats”.

Quan calgui, segons relata l’article 15 del decret, s’establiran “corredors sanitaris per a permetre l’entrada i sortida de persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents  d’establiments en els quals es produeixin aliments, incloses les granges, llotges, fàbriques de pinsos per a alimentació animal i els escorxadors fent referència, per tant, a granges i escorxadors”.

Clicar en la imatge per a anar al Reial decret.

 

Col·laboradors